Richtlijnen en Verordeningen

Richtlijnen en verordeningen van de Europese Unie

Als lidstaat van de EU is Nederland gebonden aan de regelgeving van de EU. Deze regelgeving is te onderscheiden in richtlijnen, verordeningen en beschikkingen.

Een richtlijn is gericht tot de lid-staten van de EU en is als zodanig meestal niet rechtstreeks van toepassing in de Nederlandse situatie. Richtlijnen moeten in de Nederlandse wetgeving worden geïmplementeerd. Soms wordt in de ‘Nederlandse vertaling’ van een richtlijn direct verwezen naar de tekst van de richtlijn.

Een verordening van de EU heeft directe werking voor de Nederlandse situatie; verordeningen mogen dan ook niet worden omgezet in Nederlandse wetgeving. Wel moet/mag Nederland als lidstaat van de EU het handelen in strijd met de verordening strafbaar stellen.

De relevante EU-hygiëneverordeningen zijn:

  • Verordening (EG) Nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden. (PB L 31 van 01-02-2002)
  • Verordening (EG) Nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne. (PB L 139 van 30-04-2004, gerectificeerd in PB L 226 van 25 juni 2004)
  • Verordening (EG) Nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong. (PB L 139 van 30-04-2004, gerectificeerd in PB L 226 van 25 juni 2004)
  • Verordening (EG) Nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong. (PB L 139 van 30-04-2004, gerectificeerd in PB L 226 van 25 juni 2004)
  • Verordening (EG) Nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn. (PB L 165 van 30-04-2004, gerectificeerd in PB L 191 van 28 mei 2004)

Deze verordeningen zijn in Nederland geïmplementeerd via het Warenwetbesluit Hygiëne van Levensmiddelen. Via de Warenwetregeling taakverdeling toezichthouders Warenwet voor levensmiddelen zijn de controleurs van het COKZ/NCAE aangewezen als toezichthouders op de naleving van de hygiënevoorschriften in de sectoren eieren en pluimveevlees.

Voor meer informatie: http://eurlex.europa.eu