Over NCAE

Wat is NCAE?
Nederlandse Controle Autoriteit Eieren, bij afkorting: NCAE, is een dienst van Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) en is belast met het toezicht in de eieren- en pluimveevlees sector in Nederland.

Het COKZ is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en staat onder toezicht van het ministerie van Economische Zaken (EZ).
COKZ/NCAE verricht uitsluitend publieke taken in opdracht van verschillende overheidsinstanties.

Het COKZ/NCAE is gevestigd te Leusden en heeft in totaal ca. 60 personen in dienst, waarvan ongeveer de helft in de buitendienst. Voor de dienst NCAE werken 8 medewerkers in de buitendienst en 3 administratieve medewerkers op kantoor.

Het COKZ is een stichting met een onafhankelijk bestuur dat uit 6 leden bestaat. De benoeming van de voorzitter en leden behoeft de goedkeuring/instemming van de ministers van EZ en VWS.

Taken
NCAE voert vanaf 1 juli 2012 toezicht uit op de eieren- en pluimveevleessector. Het betreft in hoofdzaak toezicht op de naleving van de volgende regelgeving:

Wet dieren (handelsnormen)

• Besluit dierlijke producten
• Regeling dierlijke producten
• Verordening EU nr. 1308/2013 (specifieke bepalingen landbouwproducten)
• Verordening EG nr. 589/2008 (handelsnormen eieren)
• Verordening EG nr. 543/2008 (handelsnormen pluimveevlees)

EU-hygiëneverordeningen

• Verordening EG nr. 178/2002 (algemene hygiëneverordening)
• Verordening EG nr. 882/2004 (controleverordening)
• Verordening EG nr. 852/2004 (levensmiddelenhygiëne)
• Verordening EG nr. 853/2004 (specifieke hygienevoorschrifen producten van dierlijke oorsprong)
• Verordening EG nr. 854/2004 (specifieke voorschriften officiële controles)

Naast genoemde taken verricht NCAE nog een aantal andere wettelijke taken met betrekking tot toezicht op eieren en vlees van pluimvee.