Verkrijgen van een certificaat eieren en/of eiproducten na Brexit

Inleiding
Bedrijven die goederen leveren aan klanten in het Verenigd Koninkrijk (VK), worden na een no-deal (= harde) Brexit exporteur. Bedrijven die goederen ontvangen uit het VK, worden na een no-deal Brexit importeur.
Voor export eieren en eiproducten naar het VK wordt het certificaat door de NVWA afgegeven.

Nadere informatie treft u op de NVWA website onder de titel “Brexit”.

Wanneer u wenst om na Brexit te blijven exporteren naar het VK, zorg er dan voor dat u voorbereid bent. Wij adviseren u om zo snel mogelijk onderstaande stappen uit te voeren (o.a. aansluiting e-CertNL) en het hieronder vermelde formulier in te vullen waarmee u zich aanmeldt als exporteur.

Technische stappen
Hieronder volgt het stappenplan dat gevolgd dient te worden voor het exporteren van eieren en/of eiproducten.
Op hoofdlijnen geldt voor de Brexit dat de producent van de te exporteren eieren/eiproducten erkend moet zijn bij ons (keuringsdienst), eHerkenning hebben en toegang tot e-CertNL. Van groot belang is dat alle registraties (eHerkenning, e-CertNL en NCAE) met hetzelfde KvK en vestigingsnummer gebeuren, anders loopt de aanvraag niet door.

1. e-Herkenning
Met e-Herkenning kunt u zich als bedrijf registreren bij een aantal systemen (waaronder e-CertNL) van de (rijks)overheid. Om e-CertNL te kunnen benaderen dient u als exporteur eerst eHerkenning te hebben, met een beveiligingskenmerk EH2+. De doorlooptijd hiervan is per provider verschillend en kost, mits aan alle bedrijfsinterne voorbereidingen is voldaan, onder normale omstandigheden 5 werkdagen.

2. Erkenning bij de NCAE
Voor het verstrekken van certificaten naar het VK stelt de NVWA als voorwaarde dat de producent van de eieren/eiproducten dan wel het pakstation (eieren) erkend is bij de NCAE (Nederlandse Controle Autoriteit Eieren), deze erkenningen worden verstrekt door de NCAE.
Anders dan voor andere 3e bestemmingen geldt dat voor export naar het VK vooralsnog geen voorcertificaten worden verstrekt.

Meld u zich bij de NCAE via onderstaand formulier.
– Aanmeldingsformulier export VK na Brexit

3. Toegang tot e-CertNL
De NVWA verzorgt voor u de verdere registratie en toegang tot e-CertNL.

Laatst gewijzigd per 17 oktober 2019
De Europese regeringsleiders hebben de Britten verder uitstel gegeven voor hun vertrek uit de EU, dit keer tot 31 oktober.
Het NCAE zal middels deze webpagina zorgen voor tijdige actualisatie van de berichtgeving rondom Brexit.

Aan de aanvragers van exportcertificaten voor eieren en eiproducten
Over de Brexit blijft de onzekerheid voortduren. Niet duidelijk is of, wanneer en in welke vorm het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie gaat plaatsvinden.
Indien er een “zachte Brexit” (uittreden VK met nadere afspraken met de EU) zullen de gevolgen beperkt blijven.
Wel is duidelijk dat met name een “harde Brexit” (uittreden VK zonder nadere afspraken met de EU) gevolgen zal hebben voor de import en export van levensmiddelen vanuit en naar het VK en ook voor de exportcertificering naar de VK. Hieronder geven wij de status weer van de afspraken met betrekking tot exportcertificering VK zoals die bij ons op dit moment bekend is. Daarbij gaan wij uit van het scenario dat het VK per 1 november de EU verlaat zonder nadere afspraken (de “harde Brexit”).

  • Door de NVWA zijn voor het VK (veterinaire) exportcertificaten beschikbaar gesteld voor de export van dierlijke producten, waaronder eieren en eiproducten. Deze certificaten zijn bedoeld om import in het VK mogelijk te maken maar zijn daarnaast een voorwaarde om zendingen die in het VK niet worden geaccepteerd, terug in te voeren in de EU;
  • De certificaten worden aangevraagd en afgegeven via e-CertNL. U kunt de certificaten alleen gebruiken als u een exportdatum kiest na 30 oktober 2019. U vindt de modellen door te selecteren op de landcode GB 10010987;
  • De verklaringen die aan het VK zullen worden verstrekt, worden afgegeven op basis van de erkenning van de producent van het te exporteren eiproduct, de erkenning van het pakstation waar de te exporteren eieren waren verpakt, gesorteerd en opgeslagen en de registratie van het opslagbedrijf;
  • Een verschil met andere derde landen bestemmingen is dat voor deze exporten naar het VK vooralsnog geen NCAE-voorcertificaat noodzakelijk is. De NVWA geeft voorlopig certificaten voor het VK af op basis van erkenning van producent (eiproduct) en/of pakstation. U kunt het certificaat rechtstreeks aanvragen in e-CertNL bij de NVWA.
  • Met deze werkwijze beogen NVWA en NCAE de doorlooptijd van certificaataanvragen zo kort mogelijk te houden, zodat export naar het VK zoveel als mogelijk ongestoord kan blijven plaatsvinden;

Zoals gezegd vindt tussen het VK en de EU op alle niveaus voortdurend overleg plaats. Dit kan ertoe leiden dat de hierboven aangegeven werkwijze alsnog wordt bijgesteld en/of aangevuld. Omwille van de snelheid en efficiency van de communicatie zullen wij u daarover primair berichten door publicatie op deze website https://ncae.nl/brexit-2. Wij adviseren u derhalve om deze publicaties goed te blijven volgen.

Ook het VK geeft informatie over de procedures die men wil toepassen voor de in- en uitvoer van dierlijke producten. U kunt deze zogeheten guidelines vinden op https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-after-eu-exit.

Wij wijzen u er op dat de hierboven genoemde werkwijze alleen van toepassing zal zijn in het geval van een “harde Brexit” per 12 april. Indien de Brexit wordt uitgesteld of er alsnog een overeenkomst wordt gesloten tussen het VK en de EU blijft de bestaande situatie voorlopig in stand en zullen er geen exportcertificaten nodig zijn.